Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj online produktov a služieb v elektronickom obchode na internetovej stránke www.tomaspieruzek.sk

Predávajúci:
Smart-Life holding, s. r. o.
L. Svobodu 1530/9
969 01 Banská Štiavnica
Slovensko

IČO: 52808378
DIČ: 2121139086

zapísaná v Obchodnom registri SR, pod spisovou značkou vložka číslo 37812/S

Bankové spojenie:
Fio Banka
IBAN: SK52 8330 0000 0025 0173 4693
BIC kód / SWIFT: FIOZSKBAXXX

2. OBJEDNÁVKA TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním online produktu alebo služby. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie produktu alebo služby vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

3. CENA ONLINE PRODUKTOV A SLUŽIEB

Ceny za online produkty a služby uvedené v internetovom obchode predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamžiku objednania. Všetky ceny sú konečné. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra, vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

3.1 Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti Stripe, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu akceptovania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a hesla k elektronickému bankovníctvu zadávate prostredníctvom zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti Stripe

3.2. Možnosti platieb

a) Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.

4. DODACIA LEHOTA A DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota pri online produktoch a službách je okamžite po prijatí platby predávajúcim. Zákazník / Kupujúci dostane e-mailom prístupy k online produktu a službám. V prípade tovarov nedodávaných elektronicky, dodacia lehota začína plynúť odo dňa doručenia záväznej objednávky za podmienky doručenia všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre rýchle vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa predávajúci dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 6 pracovných dní, v prípade ak požadovaný tovar nie je skladom, maximálne do 14 dní. Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.

Tovar je doručovaný kupujúcemu poštou alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou.

5. POŠTOVNÉ A BALNÉ

Výška poštovného a balného je uvedená pri každej objednávke zvlášť. V prípade elektronicky dodávaných produktov a služieb si predávajúci neúčtuje žiadne poštovné a balné.

6. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIE

Na tovar zakúpený cez internetový obchod www.tomaspieruzek.sk platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy tzn. okamihom, kedy kupujúci tovar zaplatí a prevezme od predávajúceho.

Pri väčšine online produktov predávajúci nad rámec zákona garantuje kupujúcemu vrátenie vynaložených peňažných prostriedkov bez udania dôvodu. Viac informácií o garancii vrátenia peňazí je uvedených osobitne pri každom produkte.

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci ako súkromná osoba právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bol tovar objednaný prostriedkami komunikácie na diaľku (internet, e-mail, telefón, fax). Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred s uvedením čísla faktúry na ktoré bol tovar zakúpený. V prípade vrátenia tovaru dodaného formou zásielky, sú odpovedajúce finančné prostriedky vrátené výhradne bezhotovostným prevodom na účet v lehote 15 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Súhlas s tu uvedenými záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci prevzatím tovaru.

7. GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

8.0 Záruka vrátenia peňazí do 30 dní. Ak bude kupujúci nespokojný s dodanou službou, má nárok na vrátenie peňazí , a to do 30 dní od kúpy danej služby. Po 30 dňoch sa bude postupovať podľa podmienok uvedených v bodoch nižšie.

8.1. Za svoje produkty a služby ručí Smart-Life holding, s. r. o. zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí.

8.2. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodov. Odstúpenie je možné realizovať e-mailovou formou na adresu tomas@tomaspieruzek.sk s prehlásením, že kupujúci od zmluvy odstupuje spolu s priloženou kópiou faktúry. Pre vybrané produkty a služby uvedené v článku 10. týchto podmienok platia osobitné podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy. Kupujúcemu bude odoslane vyúčtovanie za nevyužité služby a produkty a súčasne dobropis s odpovedajúcou nespotrebovanou sumou. Ceny spotrebovaných produktov a služieb budú kalkulované v aktuálnej cenníkovej výške t.j. pred zľavou, ak sa v bode 11. nepíše ináč. Kupujúci tento dobropis podpíše a elektronicky pošle naskenovanú alebo odfotenú kópiu naspäť predávajúcemu. Dobropisovaná suma bude kupujúcemu vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia podpísaného dobropisu. Dobropisovaná suma bude uhradená bankovým prevodom. Po odstúpení od zmluvy kupujúcemu zaniká nárok na služby a produkty, na ktoré zrušil kúpnu zmluvu.

Pri ostatných produktoch a službách neuvedených v článku 10. týchto podmienok a predávaných na www.tomaspieruzek.sk je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy iba v prípade, že tieto sa ešte nezačali kupujúcemu poskytovať, resp. ešte neboli kupujúcemu dodané.

8.3. Prípadné reklamácie alebo námietky môže kupujúci kedykoľvek vzniesť elektronickou formou na e-mail tomas@tomaspieruzek.sk Na podanie reklamácie alebo námietky nie je predpísaný žiadny špeciálny formulár. Z vyjadrenia kupujúceho musí byť jasné v čom spočíva jeho reklamácia či námietka a akú formu jej vybavenia požaduje. O podanej reklamácii alebo námietke rozhodne predávajúci najneskôr do 30 dní od jej prijatia. Kupujúci alebo používateľ webstránky www.tomaspieruzek.sk dostane vyjadrenie emailom a v prípade, že predávajúci plne nevyhovie predloženej požiadavke, svoje rozhodnutie aj odôvodni.

9. OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ÚČASŤ NA VZDELÁVACEJ AKTIVITE (WORKSHOPY, KURZY, SEMINÁRE, KONFERENCIE)

9.1. Účastník vzdelávacej aktivity organizovanej predávajúcim sa zaväzuje dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ktoré vyplývajú z ustanovení zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení (zákon o ochrane zdravia pri práci), ako aj z ďalších súvisiacich právnych predpisov. Účastník sa zaväzuje najmä:

a) nevstupovať do priestorov v budove, ktoré sú označené zákazom vstupu,

b) nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky v priestoroch učebne alebo v okolí bezprostredne pred a počas uskutočňovania výučby,

c) dodržiavať určený zákaz fajčenia v priestoroch budovy, v ktorom sa nachádza učebňa,

d) dodržiavať pokyny a usmernenia lektorov, a to najmä v prípade akejkoľvek nepredvídanej živelnej pohromy (zemetrasenie, požiar a pod.),

e) nemanipulovať v budove, v ktorej sa nachádza učebňa, bez vedomia a predchádzajúcich inštrukcií lektora s akýmikoľvek elektrickými, plynovými alebo inými zariadeniami, ktoré by svojou povahou mohli ohroziť život, zdravie účastníka alebo iných osôb,

f) dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania v učebni.

9.2. Účastník vzdelávacej aktivity sa zaväzuje rešpektovať zákaz zaznamenávania vzdelávacej aktivity alebo jej časti akýmkoľvek zvukovým, obrazovým alebo zvukovo-obrazovým spôsobom.

9.3.Organizačný pracovník alebo lektor je oprávnený vylúčiť z účasti na vzdelávacej aktivite alebo podujatí osobu, ktorá nedodržiava podmienky určené v tomto Článku VOP. Organizačný pracovník alebo lektor je oprávnený vylúčiť z účasti na vzdelávacej aktivite (podujatí) aj takú osobu, ktorá ruší vzdelávaciu aktivitu (podujatie) alebo sa správa inak nevhodne. Takto vylúčený účastník nemá nárok na vrátenie platby alebo jej časti.

9.4. Predávajúci nezodpovedá za akúkoľvek škodu na majetku alebo zdraví účastníka vzdelávacej aktivity organizovanej predávajúcim.

9.5. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá tretej osobe vznikla použitím akéhokoľvek odborného názoru jej lektora alebo použitím dokumentu, vrátane vzorových dokumentov (vzorov zmlúv, formulárov a pod.), ktoré predávajúci poskytuje alebo ich zasiela e-mailom, poštou alebo ich sprístupňuje prostredníctvom svojej internetovej stránky. Predávajúcim takéto vzory dokumentov neupravuje ani neposkytuje právne, daňové alebo iné poradenstvo, ktoré sa vykonáva podľa osobitných predpisov.

9.6. Účastník podujatia organizovaného predávajúcim nie je oprávnený vo zvýšenom rozsahu rozširovať na podujatí reklamné letáky, vizitky či iné propagačné materiály. Organizačný pracovník alebo lektor je oprávnený takéhoto účastníka z účasti na podujatí organizovanom predávajúcim vylúčiť v prípade, ak sa účastník odmietne dodatočne stať partnerom podujatia. Takto vylúčený účastník nemá nárok na vrátenie platby alebo jej časti.

9.7. Účastník vzdelávacej aktivity alebo podujatia organizovaného predávajúcim nie je oprávnený vyhotovovať zo vzdelávacej aktivity alebo podujatia zvukový či zvukovo-obrazový záznam ani vyhotovovať rozmnoženiny materiálov (fyzické alebo digitálne), ktoré na vzdelávacej aktivite alebo podujatí obdržal. Predávajúci môže účastníkovi na základe žiadosti udeliť písomnú výnimku.

12. LICENČNÉ PODMIENKY

V prípade, že objednaným produktom je elektronický obsah podľa § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z., takýto elektronický obsah je chránený príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“), jeho autorom je predávajúci a uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s tu uvedenými licenčnými podmienkami k tomuto elektronickému obsahu, kde predávajúci vystupuje ako poskytovateľ a kupujúci ako nadobúdateľ licencie a berie na vedomie, že na tento elektronický obsah sa vzťahujú príslušné ustanovenia Autorského zákona.

12.1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu nevýhradné právo k prístupu elektronického obsahu, ktorý kupujúci môže prezerať a primerane používať alebo inak zobrazovať bez obmedzenia počtu takýchto použití, a to len pre svoje vlastné nekomerčné použitie. Kupujúci môže elektronický obsah predávajúceho používať na akomkoľvek zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom predávajúci neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho elektronického obsahu na akomkoľvek zariadení.

12.2. Kupujúci nie je oprávnený predmetný elektronický obsah ďalej predávať, prenajímať, požičiavať, akokoľvek šíriť, distribuovať, vysielať, poskytovať naň sublicencie ani akýmkoľvek iným spôsobom poskytovať takéto práva akejkoľvek inej osobe, či už k celku alebo k akejkoľvek jeho časti. Kupujúci je ďalej povinný zachovávať označenia dotknutého elektronického obsahu týkajúce sa autorstva predávajúceho. Kupujúci sa tiež zaväzuje neumožňovať iným osobám akékoľvek porušovanie autorských práv predávajúceho k predmetnému elektronickému obsahu a takéto prípadné porušenia sa zaväzuje predávajúcemu oznámiť.

12.3. Kupujúci berie na vedomie, že zaplatením kúpnej ceny za elektronický obsah na neho neprechádzajú žiadne práva a povinnosti autora podľa Autorského zákona, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na oprávnené použitie tohto elektronického obsahu v súlade s týmito licenčnými podmienkami a Autorským zákonom.

13. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV A DOBRÉHO MENA PREDÁVAJÚCEHO

Všetky offline aj online workshopy, kurzy, produkty, služby ponúkané prostredníctvom webstránky www.tomaspieruzek.sk, ako aj kompletný obsah uvedný a šírený na webstránke www.tomaspieruzek.sk (predovšetkým video, audio a textový obsah) sú chránené autorským právom a sú výsledkom tvorivej činnosti autorov obsahu. Predávajúci neposkytuje kupujúcemu alebo návštevníkovi a používateľovi webstránky www.tomaspieruzek.sk právo šíriť dielo predávajúceho akýmikoľvek cestami elektronickej či inej komunikácie alebo akýmkoľvek iným spôsobom zverejňovať alebo poskytovať tretím osobám. Akékoľvek kopírovanie, napodobňovanie, neoprávnené používanie a šírenie obsahu uvedeného v týchto podmienkach je trestné podľa ustanovení § 283 Trestného zákona.

13.1. Kupujúci alebo tretia osoba sú povinní správať sa na webovej stránke predávajúceho takým spôsobom, aby svojim konaním nezasahovali do práv prevádzkovateľa stránky alebo tretích osôb. Kupujúci alebo tretia osoba nie sú oprávnení z webovej stránky www.tomaspieruzek.sk sťahovať alebo kopírovať žiadny obsah s výnimkou obsahu, ktorý je sťahovateľný prostriedkami umiestnenými na webovej stránke, najmä webovými tlačidlami. To neplatí, ak by sa jednalo o sťahovanie celého obsahu webovej stránky alebo jej podstatnej časti alebo opakované a systematické sťahovanie nepodstatných častí obsahu webovej stránky. Kupujúci alebo tretia osoba ďalej nie sú oprávnení obsah, zdrojový kód, software a iné súčasti webovej stránky zverejňovať, spätne analyzovať, dekompilovať ani rozkladať na súčasti alebo sa pokúšať obísť technické ochranné opatrenia na webovej stránke www.tomaspieruzek.sk. Ak kupujúci alebo tretia osoba porušia svoje povinnosti vyplývajúce z týchto VOP alebo zo všeobecne záväzného právneho predpisu, zodpovedajú v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikne predávajúcemu alebo tretím osobám.

13.2. Kupujúci alebo tretia osoba sa zaväzujú nesťahovať akýkoľvek audio, video alebo textový obsah webstránky predávajúceho na svoj pevný disk či iné online, resp. offline médium určené na ukladanie digitálnych dát. Rovnako sa kupujúci alebo tretia osoba zaväzujú nezhotovovať žiadne audio-video záznamy akéhokoľvek videa, audia alebo textov umiestnených na webstránke predávajúceho www.tomaspieruzek.sk. Všetky tieto a ďalšie činnosti podobného charakteru sú v rozpore so želaním predávajúceho a týmito podmienkami.

13.3. Kupujúci sa zaväzuje neposkytovať tretím osobám internetové adresy, na ktorých sa nachádza exkluzivny obsah (audio, video, text a iné súbory) zo stránky www.tomaspieruzek.sk.

13.4. Kupujúci sa zaväzuje chrániť svoje prístupové údaje (používateľské meno a heslo), cez ktoré sa realizuje autorizácia prístupu do členskej sekcie. Kupujúci nesmie umožniť tretím osobám aby sa prihlasovali po jeho prístupovými údajmi. V prípade, že kupujúci tretej osobe taký prístup umožní, nesie plnú zodpovednosť za prípadné škody rovnako ako by sa tohto zneužitia dopustil sám.

13.5. V prípade preukázaného porušenia záväzkov uvedených v článku 8. týchto podmienok je kupujúci alebo tretia strana povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 2.000 EUR (dve tisíc eur).

13.6. Kupujúci sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek jednania, ktoré by mohlo ohroziť dobré meno predávajúceho, zvlášť zverejňovanie nepravdivých informácií, či neobjektívneho hodnotenia jeho služieb.

14. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru.

15. RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci a Predávajúci prehlasujú, že akékoľvek prípadné spory vyplývajúce z prevádzkovania www.tomaspieruzek.sk budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi z týchto VOP alebo v súvislosti s nimi vzniknú (vrátane sporov o ich platnosť a výklad) rozhodne v rozhodcovskom konaní stály rozhodcovský súd vybraný zo zoznamu stálych rozhodcovských súdov vedený Ministerstvom spravodlivosti SR (ďalej len „ Rozhodcovský súd“), jediným rozhodcom ustanoveným predsedom Rozhodcovského súdu, a to v súlade so Štatútom a Rokovacím poriadkom Rozhodcovského súdu.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že všetky písomnosti sa im v rozhodcovskom konaní budú doručovať na adresu elektronickej pošty, ktorú uvedie Kupujúci v registrácii  na adresu elektronickej pošty Predávajúceho.

16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto VOP sú platné od ich zverejnenia na portáli Predávajúceho. Každý kupujúci registráciou pristúpil k týmto VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP meniť, dopĺňať a rušiť.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 01.01.2023